Temat: Auto sprowadzone z Belgii [dokumenty]
ten dokument (dowód rejestracyjny) + jego tłumaczenie przysięgłe, umowa lub faktura, badanie techniczne z tymi dokumentami idziesz do urzędu celnego i składasz deklarację akcu i wniosek do naczelnika o wydanie zaświadczenia o zapłacie akcyzy tu możesz sobie wypełnić i wydrukować druki http://www.druki.rejestra...25-on-line.html potem do urzędu skarbowego - składasz vat-24 tu możesz wydrukować deklarację vat-24 i dowód wpłaty 160 zł http://www.druki.rejestra...25-on-line.html jak odbierzesz zaświadczenia z urzędu celnego i skarbowego to idziesz do urzędu komunikacji z dowodem osobistym i tablicami rejestracyjnymi pozdrawiam Dariusz Sawicki
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=26112Temat: Rejestracja samochodu z zagranicy bez dowodu rejestracyjnego
w tym poście masz odpowiedź: http://www.forumsamochodo...1179.htm#120454 generalnie trzeba uderzać do urzędu komunikacji w Rumunii tutaj masz program do wyliczenia akcyzy, wypełnia druki: - AKC-U, wniosek do naczelnika - Urząd Celny - VAT-23, VAT-24 - Urząd Skarbowy - dowód wpłaty - opłata recyklingowa i 17 zł - za zaświadczenie z urzęducelnego, 160 zł za VAT-25 http://www.druki.rejestra...25-on-line.html pozdrawiam Dariusz Sawicki
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=21263


Temat: Cło za auto z Niemiec
... Pamiętać należy, że od daty przekroczenia granicy jest 14 dni na zgłoszenie się do urzęducelnego - deklaracja AKC-U i wniosek do naczelnikaUrzęduCelnego. Po tym terminie płacisz mandat. tu...
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=23019


Temat: Sprzedaż auta z Niemiec jeszcze niezarejestrowanego w PL
Jeśli kupiłeś samochód i przywiozłeś go do Polski to musisz załatwić: 1. urząd celny (zapłata akcyzy) jeśli to samochód osobowy - deklaracja AKC-U, wniosek do naczelnika UC o wydanie zaświadczenia o ... ten któremu sprzedajesz powinien Ci oddać. Może się okazać, że będziesz musiał zrobić tłumaczenia przysięgłe i badanie techniczne - w zależności od urzędów. Uniknąłbyś tego gdyby samochód został sprzedany przed jego...
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=23904


Temat: Rejestracja auta sprowadzonego z Niemiec ze SWAP'em
... do wyliczania akcyzy i wydrukowania wszystkich niezbędnych urzędowych dokumentów: 1. deklaracja AKC-U, wniosek do naczelnikaurzęducelnego 2. opłata 17 zł za wydanie zaświadczenia o zapłacie akcyzy 3. dowód wpłaty na...
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=22260


Temat: REJESTRACJA SAMOCHODU SPROWADZONEGO Z PAŃSTWA UE
Świetny poradnik, Jako uzupełnienie: 1. tu można pobrać umowy: http://druki.rejestracjas...-samochodu.html 2. tu możesz wypełnić i wydrukować wszystkie dokumenty: http://druki.rejestracjas...25-on-line.html - akcu - wniosek do naczelnikaurzęducelnego - vat-24 - dowód...
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=21558


Temat: problemy z skarbowka podczas budowy ?
A oto fragment Ordynacji podatkowej USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Art.*14a.*§*1.*Stosownie do swojej właściwości naczelnikurzędu skarbowego, naczelnikurzęducelnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. §*2.*Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnikaurzędu skarbowego, naczelnikaurzęducelnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. §*3.*Interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną ... załatwienia wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2 oraz art. 170 § 1, z tym że w razie gdy wniosek nie...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=40679


Temat: APEL
spotkanie   Dziś w Warszawie odbyła się narada Szefa Służby Celnej z Dyrektorami i Naczelnikami. W spotkaniu uczestniczył m.in. Naczelnik L. Wieczorek. Jutro będzie można spotkać się w siedzibie urzędu z Naczelnikiem. Zapraszamy do siedziby urzędu wszystkich, również tych, którzy będą chcieli równocześnie złożyć wnioski o urlop na żądanie. Jednocześnie apeluję o rozwagę i odpowiedzialność za wizerunek naszej służby. Musimy pamiętać, co jest...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=2525


Temat: Opinia po trzech latach służby przygotowawczej
Art. 38. 1. (52) Funkcjonariusz celny podlega ocenie okresowej raz na rok, z zastrzeżeniem ust. 1a i 5. Oceny okresowej dokonuje kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę. 1a. (53) Ocena okresowa dyrektora izby i jego zastępców oraz naczelnikaurzędu dokonywana jest nie częściej niż raz na trzy lata. 2. (54) Oceny okresowej dyrektora izby celnej i jego zastępców dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych. 4. O treści oceny okresowej powiadamia się funkcjonariusza celnego. 5. W razie negatywnej oceny okresowej, dodatkową ocenę przeprowadza się po upływie 6 miesięcy od dnia doręczenia funkcjonariuszowi celnemu pierwszej oceny. W wypadku nieobecności funkcjonariusza celnego w służbie, bieg terminu zawiesza się na czas tej nieobecności. 6. Niezależnie od ocen okresowych dokonywanych przez kierownika urzędu, bezpośredni przełożony może wydawać opinie służbowe dotyczące przebiegu służby funkcjonariusza celnego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 7. (55) W wypadku zastrzeżeń do oceny okresowej funkcjonariusz celny może, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, złożyć do kierownika urzęduwniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 8. (56) Od opinii służbowej, o której mowa w ust. 6, funkcjonariusz celny może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia odwołać się do kierownika urzędu. W wypadku wydania opinii służbowej przez dyrektora izby celnej ust. 7 stosuje się odpowiednio.
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=922


Temat: Niezapłacona akcyza
z deklaracją. Jeżeli składasz deklarację AKCU po terminie czyli zadeklarowałeś np. przekroczenie granicy 1 wrzesień 2009 a zgłaszasz się do urzęducelnego jutro - 29 wrzesień to przekroczyłeś 14 dniowy termin....
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=24559


Temat: Ciężarowy na osobowy- koszty i procedury
Mam zamiar kupić Grand Vitarę sprowadzoną z Belgii, z homologacją na ciężarowe. Jakie są koszty zamiany na osobowy(bez siedzeń i innych elementów), czy coś się płaci w urzędzie skarbowym i celnym??Gdzie ... z mocy prawa nie podlega opodatkowaniu. W momencie przerejestrowania auta na osobowe wydział komunikacji przesyła informacje o tym fakcie do innych urzędów i może się okazać, że nowy właściciel będzie potem ścigany za nieopłacenie akcyzy. Wniosek o zwolnienie z akcyzy należy złożyć u naczelnikaurzęducelnego, który powołuje biegłego w celu sprawdzenia auta i dokumentów pojazdu. Jeśli badany samochód zostanie zakwalifikowany jako auto ciężarowe jego właściciel otrzyma dokument poświadczający zwolnienie z akcyzy. Koszty postępowania wyjaśniającego ponosi Skarb Państwa. W przypadku odmownej decyzji importer może się odwołać do Izby Celnej. [ Dodano: Pią Maj...
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=31639


Temat: Problemy z zarejestrowaniem przerobionego anglika (Urząd Skarbowy)
ustalonej przez właściwy miejscowo Urząd Celny. Między czasie auto zostało przerobione przez profesjonalny warsztat, przegląd został podbity a biegły stwierdził, że auto jest prawidłowo przerobione, i można je rejestrować. Problemy zaczęły się w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie, gdzie składając wniosek (VAT-24) dostałem postanowienie odmowne, w którym naczelnikUrzedu Skarbowego stwierdził, że na podstawie art. 216 i art. 306 c ustawy Ordynacja podatkowa ... zaświadczenia (vat25). Z tym postanowieniem udałem się do urzędu miasta, w którym stwierdzono (a konkretnie dyrektor działu komunikacji) stwierdził, że skoro nie przysługuje mi zaświadczenie to, żebym zapłacił jedynie podatek od czynności cywilno prawnych (PCC) i przyszedł do nich to zarejestrują mi auto. Zadowolony, że sprawa dobiega końca, udałem się ponownie do Urzędu Skarbowego, w którym powiedzieli, że nie mogę opłacić podatku i złożyć PCC bez przedłożenia im zaświadczenia VAT-25 jeśli nie mojego to poprzedniego właściciela tj. sprzedawcy pojazdu. Podąrzając tą wskazówką pojechałem wraz z sprzedawcą do jego Urzędu Skarbowego gdzie stwierdzono, że nie przyjmą mu wniosku VAT-24 ponieważ, akcyza jest opłacona na moje nazwisko a nie jego, i żeby wyjaśnić sprawe w UrzędzieCelnym. W UrzędzieCelnym powiedziano mi, że obojętne kto wpłaca...
Źródło: angliki.info/showthread.php?t=1153


Temat: Sprowadzenie samochodu z UK
Standarowo jak opłat z DE Aby zarejestrować używany samochód właściciel powinien mieć wszystkie wyżej wymienione dokumenty poza homologacją. Wracając do Polski, na granicy nie trzeba będzie zgłaszać auta do odprawy celnej, ... jego właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację uproszczoną do właściwego urzęducelnego oraz dokonać zapłaty akcyzy. Dokument potwierdzający zapłatę podatku jest wymagany do rejestracji. Pojazd będzie musiał być zarejestrowany w ciągu 30 ... towarów i usług będzie również musiała przy rejestracji samochodu przedstawić potwierdzenie z urzędu skarbowego o zapłacie podatku od towarów i usług od tego samochodu. W takim przypadku we właściwym urzędzie skarbowym ... z tytułu dokonania ww. czynności. Osoba ta po zapłacie VAT otrzyma zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające uiszczenie tego podatku, które przedłoży we właściwym wydziale komunikacji celem rejestracji samochodu. Przywóz z innego ... przedstawienia naczelnikowiurzędu skarbowego określonych dokumentów potwierdzających nabycie samochodu wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu. Wysokość akcyzy...
Źródło: mbscp.kylos.pl/forum/viewtopic.php?t=3933


Temat: Zmiana PKW na LKW Jak?
Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 10 czerwca 2005 roku) - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i eW dniu 10 czerwca 2005 roku wpłynął do Urzęduwniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Z w/w pisma wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na handlu samochodami uprzednio nabytymi wewnątrzwspólnotowo. Z przedstawionego we wniosku. stanu faktycznego wynika, iż ... na samochód osobowy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku akcyzowego??. Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż w myśl art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku ... samochód będący przedmiotem przeróbki jest już zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Biorąc więc pod uwagę powyżej powołane przepisy obowiązującego prawa Naczelnik tut. Urzędu stwierdził, iż w ... sam samochód zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Końcowo Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w ... postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem NaczelnikaUrzęduCelnego w Krakowie. Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej...
Źródło: bezwypadkowe.net/showthread.php?t=7221


Temat: POSTANOWIENIE niezgodne z Konstytucją lub innymi źródłami prawa?
lub obrotu nimi albo uzależniają ich posiadanie, rozpowszechnianie lub obrót nimi od spełnienia określonych wymogów, a wymogi te nie zostały spełnione, organ celny w celu uregulowania sytuacji towaru może: 1) cofnąć towar poza obszar celny Wspólnoty lub nie zezwolić na opuszczenie tego obszaru, 2) zająć towar i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa - chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób postępowania. 2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na wniosek organu celnego, sąd, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Niemożność ustalenia osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego, nie stanowi przeszkody do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie przepadku towaru i do orzeczenia tego przepadku. 3. Przepis ust. 2 stosuje się również, gdy umowy ... w inny sposób oraz koszty związane z jego przechowywaniem ponoszą solidarnie osoba, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego, oraz każda inna osoba, w której posiadaniu znajdował się towar...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=81250


Temat: Czyżby znowu blokada przejścia granicznego?
Trzy miesiące upłynęły od spotkania gołdapian z przedstawicielami służby celnej i straży granicznej, na którym omawiano sytuację na przejściu granicznym. Nie przyniosło ono widać spodziewanych efektów, skoro dziś podróżni przekraczający granicę ... przedstawiających sytuację na granicy, skontaktował się z władzami Gołdapi oraz przedstawicielami służb celnych i straży granicznej w celu zorganizowania spotkania stron zainteresowanych. Burmistrzowie Gołdapi twierdzą, że to oni byli inicjatorami spotkania, ... i służbom granicznym starosta gołdapski - Jarosław Podziewski. No cóż, sukces - jak zwykle - ma wielu ojców. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli m. in. przedstawiciele Izby Celnej i UrzęduCelnego ... Rzecznik Izby Celnej w Olsztynie, Ryszard Chudy zapowiedział również skierowanie kilku osób, które zasiliłyby przejście graniczne w Gołdapi. - Sytuację poprawi większa liczba celników na odprawach - powiedział w dzień po ... nich każdy przekraczający granicę jest przemytnikiem. W poniedziałek, z inicjatywy starosty (na pewno!), zorganizowano kolejne spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami Gołdapi, na które ponownie przyjechali przedstawiciele Izby Celnej i UrzęduCelnego w ... dowodów rejestracyjnych, kto zapłaci za naprawę uszkodzonego podczas kontroli samochodu. Dariusz Postek, zastępca dyrektora Izby Celnej w Olsztynie, przywitał zebranych statystyką. - W ubiegłym roku ok. miliona osób przekroczyło granicę. Nie ... wzbudziła tylko śmiech na sali. Z kolei Jarosław Kantecki, naczelnikUrzęduCelnego w Olsztynie stwierdził, że kilkakrotnie osobiście sprawdzał przepustowość na granicy w Gołdapi. - W 90% byłem zadowolony z przeprowadzonych ... ludzie nie proszą wcale o to, by celnicy zaniechali swoich obowiązków, ale by po prostu wykonywali je sprawnie i bez złośliwości. Przedstawiciele służb celnych pouczyli gołdapian, że mają możliwość dochodzenia swoich ... jak również postarają się wpłynąć na przyspieszenie odpraw. Nadzieją może napawać fakt, że właśnie zakończono nabór na sześć kolejnych etatów celników. Być może liczba funkcjonariuszy wpłynie na poprawę sytuacji. Wnioski ze spotkania zapisano w protokole, który zostanie przesłany do właściwych urzędów. Źródło: Kurier Gołdapski (wm.pl)
Źródło: goldap.info.pl/viewtopic.php?t=478


Temat: Nissan Silvia S15
dnia powstania obowiązku podatkowego. Sprowadzenie samochodu używanego Przy rejestracji używanego pojazdu konieczne będą wszystkie wyżej wymienione dokumenty poza świadectwem homologacji. Przy przekraczaniu granicy nie wymagane jest zgłaszanie pojazdu do odprawy celnej, ... skarbowemu dokumentu, który potwierdza nabycie pojazdu wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku płacenia VAT-u. Do celów rejestracji używanego pojazdu wymagane są, zatem: - dowód własności auta - dowód rejestracyjny, jeżeli był wcześniej zarejestrowany - dowód potwierdzający zapłatę akcyzy (w ciągu 5 dni od dnia nabycia auta) - potwierdzenie zapłaty opłaty recyklingowej - a także wniosek z właściwego urzędu skarbowego ... pobytu w innym państwie członkowskim przez okres, co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu; 3) osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowiurzęducelnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w ... w ust. 1, właściwy naczelnikurzęducelnego wydaje zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. A. Maciejewska Źródło: 1. Kodeks celny 2. Gazeta Prawna a dn. 20.02.2006 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...
Źródło: forum.turbokillers.com/viewtopic.php?t=10278

GTA radomso
Gigabyte GA A75M DS2
gromada wrocław
streszczenie starego czlowieka i morze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Wniosek do naczelnika urzędu celnego
CHACIŃSKI | muzyka i aktualności
wniosek VZM 1 VZM 1 B
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
wniosek o zwrot podatku VAT na materiały budowlane
Wniosek o nabycie spadku na podstawie testamentu wzor
wniosek o dzial spadku połączony ze zniesieniem współwłasności
Wniosek O wydanie warunków przyłączenia do wod-kan
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki do ksiegi wieczystej
Wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki-wzór
Wniosek o wpis w księdze wieczystej-formularz do wydruku